Prevádzkový poriadok

1. Všeobecné

Prevádzkový poriadok slúži predovšetkým predchádzaniu úrazom, dodržiavaniu hygieny a poriadku. Je viditeľne umiestnený na viacerých miestach lezeckého centra a je k dispozícii pri recepcii. Každý návštevník lezeckého centra je povinný pozorne si ho prečítať pri svojej prvej návšteve. Každý užívateľ lezeckého centra berie prevádzkový poriadok na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka personálom centra, pričom nevzniká žiaden nárok na vrátenie vstupného. Pri opakovanom porušovaní prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do lezeckého centra. V takomto prípade budú majiteľom sezónnych lístkov a vstupových permanentiek tieto odobrané bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.

Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov centra (ističi, deti, sprievod detí, …).

V centre smie liezť iba ten, kto sa zaregistroval pri recepcii a zaplatil vstupné. Toto platí aj pre deti sprevádzajúce dospelých, či naopak, pre dospelých sprevádzajúcich deti.

2. Bezpečnosť

2.1      Bezpečnostné normy
Je potrebné uvedomiť si, že úrazy pri lezení na umelých stenách sa stávajú predovšetkým z dôvodu nesprávnej manipulácie s lanom a z nepozornosti. Pri nedostatočnom ovládaní techniky lezenia a istenia alebo pri používaní nevhodnej výstroje hrozí smrteľné zranenie.

Informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku nemôžu nahradiť riadne zaškolenie a prax. Absolvovanie riadneho zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou zodpovednosťou.

V lezeckom centre  platí nasledovné:

2.2      Lezecké centrum využívate na vlastnú zodpovednosť!
Každý návštevník si je vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ – aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku – nie je schopný plne eliminovať. Pri veľkom vyťažení centra je kľúčová vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri lezení a istení.

2.3      Nevyškolené osoby nesmú využívať lezecké centrum!

V lezeckom centre smú samostatne liezť iba osoby náležite vyškolené a skúsené v oblasti lezenia, techniky manipulácie s lanom a techniky istenia.

Lezecké centrum ponúka kurzy techniky istenia a lezenia. Informácie získate priamo od zamestnancov centra. Prihlasovanie do kurzov je dobrovoľné. Zamestnanci centra nie sú povinní preverovať lezeckú kompetentnosť nových návštevníkov.

Pokiaľ zamestnanci centra usúdia, že nový návštevník, ktorý neprešiel kurzom centra, nie je spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, majú právo vyzvať ho, aby neistil, odporučiť mu účasť v niektorom z kurzov a zakázať mu istiť až do absolvovania takéhoto kurzu. Pokiaľ návštevník takúto možnosť odmietne, majú právo vykázať ho z centra až do momentu, kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.

 

2.4       Vykonávanie akýchkoľvek zmien na stene je zakázané, ako napr. premiestňovanie chytov alebo osádzanie istení.  

2.5       Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE).

2.6       Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou.
Sú sedačky riadne zapnuté? Je pracka spätne prevlečená? Je lezec riadne naviazaný? Založil si istič správne istítko? Sú uzly plne uviazané a riadne dotiahnuté? Sú karabíny riadne zatvorené? Atď. 

Zo skúseností je jasné, že začiatočníci pracujú väčšinou veľmi sústredene, no majú nesprávne priority. U skúsených lezcov sú pravdepodobnejšie rutinné chyby.

Pri automatických istiacich prostriedkoch (Gri-Gri, Tre, atď.) je potrebné byť obzvlášť pozorný: pred lezením je potrebné skontrolovať prostredníctvom krátkeho zatiahnutia za lano, či je lano správne založené a istiaci prostriedok blokuje lano v prípade pádu. Taktiež je potrebné objasniť si, či istič pozná istiaci prostriedok a má skúsenosti s jeho používaním.

2.7       Lano musí byť minimálne 35 metrov dlhé
Príliš krátke laná sú obzvlášť nebezpečné, pretože nemajú pri spúšťaní lezca dostatočnú dĺžku.

2.8       Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1m – max. 2.5 m) k nástupu cesty.  

Lezec je istený od momentu, kedy zapne prvé istenie. Pri väčšom odstupe od steny sa predlžuje pád, čo pri prvých isteniach môže vyústiť do zranenia lezca.

2.9       Istenie v sede je zakázané. 

2.10      Prvolezec musí zapnúť všetky istenia.
Kto nedolezie do posledného istenia v ceste, musí po spustení na zem okamžite stiahnuť lano. Ak cestu dolezie do konca, musí zapnúť posledné istenie.

2.11      Cvakajte iba expresy v jednej línii.

Pred nalezením do cesty si pozrite líniu expresov, ktorá k danej ceste patrí. Cvakaním expresov z vedľajších ciest zbytočne blokujete susedné línie.

2.12      V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano.

Ak sa do jedného expresu cvakne viacero lán, vzniká trenie, ktoré môže laná poškodiť, čo v extrémnom prípade môže viesť až k smrteľnému úrazu.

2.13      Používanie vlastných expresov je zakázané.
Nity bez karabín sa nesmú používať. Pri prichytávaní očiek nitov môžete v prípade pádu prísť o celý prst. 

2.14      Istič nesmie nasledovať prvolezca, pokiaľ sa tento nevrátil k východziemu bodu cesty.

Robenie štandov v stene je zakázané.

2.15      Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané.
Istič je zodpovedný za bezpečnosť lezca ako aj tretích osôb, ktoré by nesprávnym spúšťaním mohol ohroziť.

2.16      Lano je potrebné sťahovať tak, aby prechádzalo popri stene cez istenia, ktoré zapol prvolezec.

Ten, kto sťahuje lano, je zodpovedný za bezpečnosť tretích osôb pohybujúcich sa v okolí línie.  

2.17      Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to, či lezie zo spodu alebo top-rope), nikto iný nesmie do takejto cesty naliezť.

Pri porušení tohto pravidla hrozí zranenie spodného lezca pri páde lezca nad ním.

2.18      Zlanovanie je povolené iba v rámci lezeckých kurzov a to iba na určených miestach. 

2.19      Sólovanie je zakázané.

(Lezenie bez lana s nohami vo výške presahujúcej 1.5m)
Sólovanie neohrozuje iba samotného sólujúceho lezca, ale aj iných návštevníkov centra. Okrem toho predstavuje zlý príklad.  

2.20      Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa otáčajú alebo, v extrémnom prípade, aj lámu.
Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.

2.21      Pri lezení s lanom odporúčame používanie lezeckej prilby.

2.22      Počas pobytu v lezeckom centre sa vyvarujte pádovej zóny.  

Pádová zóna predstavuje celý priemet previsnutých profilov a priestor vo vzdialenosti 2 m od nástupu kolmých a mierne previsnutých profilov.

2.23      Počas lezenia, istenia alebo inej manipulácie s lanom je zákaz používať mobilné telefóny alebo sluchátka, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať.

Istič sa musí plne sústrediť na istenie.

2.24      Pred lezením si preštudujte nákres so zobrazením bezpečnostných zásad pre lezenie a istenie na stene.

2.25      Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým osobám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.

2.26      Nesadajte si na zábradlie galérie. Slúži ako ochrana a nie stolička.

2.27      Na zábradlie galérie neukladajte žiadne predmety (fľaše, istítka, …). Pri ich páde hrozí zranenie lezcov v priestore bouldrovky.

3. Pravidlá pre lezenie s horným lanom (top-rope)

3.1       V zásade sa smie liezť s horným lanom iba na lanách zavesených pracovníkmi centra.
Uzly a karabíny na týchto lanách sa nesmú rozväzovať a otvárať. Poškodenie lán je potrebné oznámiť pracovníkom centra.

Pri malom vyťažení centra je lezenie s horným lanom možné i na iných cestách pri dodržaní nasledujúcich obmedzení:

3.2       Kvôli hroziacemu kyvadlu sa smie liezť iba na lane, ktoré je zapnuté do všetkých priebežných istení, ktoré vedú k posledným dvom isteniam. 

V ceste musia vždy ostať cvaknuté minimálne 2 istenia.

3.3       Istič musí držať lano riadne napnuté.
Lezci, ktorí lezú s horným lanom, musia pri páde brať ohľad na ostatných lezcov. 

3.4       Zákaz istenia cez polovičný lodný uzol.
Pri lezení na horných lanách natiahnutých pracovníkmi centra je zakázané istenie cez polovičný lodný uzol. Dôvodom je ochrana lán pred nadmerným opotrebením.

3.5       Záťažové vrecia sú určené iba pre lezenie s horným lanom.

Ak si nie ste istí ohľadne ich správneho použitia, spýtajte sa na recepcii.

4. Bouldrovka

4.1       Vstup na žinenku a lezenie je povolené iba v lezečkách. Zákaz vstupu v topánkach, teniskách a zostupových lezečkách. Zákaz lezenia na boso.

4.2       Na žinenku je zákaz vstupu s pohármi, nápojmi v iných neuzavretých nádobách, s jedlom, či ostrými predmetmi.

4.3       Na dopadisku nenechávajte žiadne predmety, napr. fľaše, kefky, lezečky, sedačky… Pri dopade na ne vzniká riziko úrazu.

4.4       Nelezte v sedákoch. Pri páde hrozí úraz chytačovi aj lezcovi.

4.5       Počas pobytu na bouldrovej stene sa vyvarujte pádovej zóny pod lezúcimi osobami.  

4.6       Pred lezením si preštudujte nákres so zobrazením bezpečnostných zásad pre lezenie a poskytovanie dopomoci.

4.7       Nepreliezajte na galériu.  Posledný chyt bouldra je maximálne držaná hrana profilov.

4.8       Počas lezenia si magnéziové vrecko s voľným magnéziom nechávajte po stranách steny (inak sa v prípade pádu rozpráši po priestore a znečisťuje vzduch v priestore). Pokiaľ chcete liezť s magnéziom na páse, používajte magnéziové guličky.

4.9       Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým osobám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.

4.10      Bouldristi majú prednosť pred lezcami, ktorí trénujú vytrvalosť. Na trénovanie vytrvalosti slúži veľká stena.

4.11      Zoskakovanie z vrchu balvana je zakázané. Použite zostupové chyty alebo sa zaveste na hranu balvana a zoskakujte z tejto polohy.

4.12      Žinenka neslúži ako plocha pre akrobatické kúsky a naháňačky.

5. Deti

5.1       Deti a mládež do 18 rokov sa smú v lezeckom centre pohybovať iba v sprievode dospelej osoby.

Pobyt v centre je možný iba s trvalým dozorom dospelej osoby alebo v rámci organizovaného skupinového tréningu. Osoby vo veku 15-18 rokov sa môžu v centre pohybovať bez dozoru dospelej osoby, ak prinesú podpísaný suhlas zakonneho zastupcu dietata.

5.2       Pobiehanie a hranie sa detí v priestore lezeckej steny je zakázané.

Lezecké centrum Vertigo je športové zariadenie s bežnými rizikami zranenia a nie ihrisko.

5.3       Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný. Pádová zóna znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priemet previsnutých profilov. Celá bouldrovka sa považuje za pádovú zónu.  

5.4       Vstup na bouldrovku nie je povolený v topánkach (do tejto kategórie patria aj tenisky). Ak chcete so svojimi deťmi liezť na bouldrovke, zadovážte im lezečky, kopačky alebo papučky.

5.5       Žinenka neslúži ako plocha pre akrobatické kúsky a naháňačky detí. Je to dopadisko, čo znamená, že je to potenciálne nebezpečná zóna. Pád lezca na dieťa by mohol mať fatálne následky. Uvedomte si však, že aj v takomto prípade zodpovednosť nesú rodičia.

5.6       Žiadame vás o dodržiavanie týchto základných pravidiel. V opačnom prípade budeme nútení požiadať vás o opustenie centra.

6. Skupiny

6.1       Vedúci skupiny, ako najskúsenejší lezec, nesie zodpovednosť za členov svojej skupiny. 

6.2       Rezervovanie alebo uzatváranie stien, či sektorov je  pre návštevníkov zakázané.

6.3       Zamestnanci centra majú právo vyžiadať si od vedúceho skupiny potvrdenie spôsobilosti pre výkon danej činnosti.

7. Kurzy

7.1       Účastníci kurzov musia dodržiavať všetky pokyny vedúceho kurzu.

Program kurzov získate od zamestnancov centra, ktorí vám poskytnú všetky potrebné informácie.

7.2       Kurzy smú viesť iba náležite vyškolené osoby.

V priestoroch Lezeckého centra Vertigo smú kurzy istenia, resp. inú výuku lezeckých techník realizovať iba náležite vyškolené osoby, ktoré získali súhlas pracovníkov centra. Spôsobilosť na výkon tejto činnosti musia doložiť platným oprávnením.

8. Skúsení lezci

8.1       Pomôžte nám predchádzať úrazom!
Aj keď zamestnanci sledujú dianie v centre, okrem iného pravidelnými obchôdzkami, nemôžu byť prítomní všade. Vďaka vašim skúsenostiam nám môžete pomôcť včas rozpoznať problémy a tak predchádzať úrazom.  Rizikovým osobám môžete sami dávať rady a pokyny alebo môžete okamžite informovať zamestnancov centra. Pri takejto asistencii sa obmedzte iba na pravdivé/overené informácie,

9. Materiál

9.1        Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje. 
Používaná výstroj (laná, karabíny, istiace prostriedky, atď.) musia vyhovovať požiadavkám dnešnej doby (certifikáty CE, UIAA, atď.).

9.2       Pokiaľ by zamestnanci centra zistili nedostatky na výstroji návštevníka, majú právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu danej časti výstroje.

9.3       Pri zistení nedostatkov na lezeckej stene (istenia, uvoľnené chyty, karabíny, atď) sú lezci povinní toto okamžite ohlásiť zamestnancom steny.

10. Právomoci zamestnancov

10.1      Pri vstupe do lezeckého centra ste povinní bez vyzvania predložiť zamestnancom centra permanentku, resp. zaplatiť vstupné.  Pre využitie zvýhodneného študentského vstupu je potrebné predložiť platný študentský preukaz.

10.2      Pokyny zamestnancov musíte v každom prípade dodržiavať.

10.3      Zamestnanci nie sú povinní, ani schopní neustále kontrolovať užívateľov centra, či používajú správnu techniku istenia. 

10.4      Zamestnanci sú povinní v prípade krádeže alebo vandalizmu (chyty, športová výstroj, cennosti, atď.) ohlásiť dané osoby polícii. 

11. Otváracie hodiny centra

11.1      Lezecké centrum je návštevníkom k dispozícii podľa aktuálne platných otváracích hodín.
Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy bude potrebné uzavrieť časť alebo celú stenu (stavba ciest, kontroly, preteky, podujatia atď.). Takéto výnimočné prípady budú predom oznámené. Uzatváranie sektorov z dôvodu kurzov, detských tréningov a podobne je možné realizovať aj bez oznámenia. 

12. Permanentky – pravidlá

12.1      Majitelia permanentiek (10-vstupová, 5-vstupová, 12, 6 a 3 mesačná) nemajú nárok na vrátenie peňazí v prípade zatvorenia steny alebo obmedzenej prevádzky na stene.

12.2      Permanentky na 10 a 5 vstupov sú neprenosné a platia po dobu jedného roka od vydania. 12,  6 a 3 mesačné permanentky sú rovnako neprenosné a platia počas 12, 6 alebo 3 mesiacov od vydania, v závislosti od druhu permanentky.  

13. Poriadok a čistota

13.1      Lezenie alebo istenie na boso je zakázané.

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov je povinné v centre používať prezúvky. 
V záujme ochrany štruktúry steny je lezenie vo vibramoch a na boso zakázané. Pri lezení s lanom sú povolené iba lezečky, kopačky s kompletne odrezanými štupľami a čisté tenisky. Na bouldrovke sú povolené iba lezečky a kopačky s kompletne odrezanými štupľami. Lezenie v topánkach, teniskách alebo outdoorových lezečkách, ktoré sú určené na približovanie a zostupy a majú špeciálne upravovanú pätu, je na bouldrovke zakázané.

13.2      Lezenie na bouldrovke a samoistoch je povolené iba v tričku.

Z hygienických dôvodov je nosenie trička povinné pri lezení na bouldrovke a samoistoch. 

13.3      V lezeckom centre platí absolútny zákaz fajčenia.

13.4      Manipulácia s otvoreným ohňom je prísne zakázaná.
Pomocou špeciálneho zariadenia smú laná skracovať iba pracovníci centra.

13.5      Osoby, ktoré sú pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog, majú zákaz vstupu do lezeckého centra. 

13.6      Udržiavajte lezeckú stenu, toalety, sprchy ako aj okolie centra v čistote.

Halu využívate spoločne s množstvom iným návštevníkov. Správajte sa k priestorom ohľaduplne a nenechávajte za sebou pohodené odpadky. V hale sú k dispozícii odpadkové koše na separovaný zber. Dopité fľaše patria do koša! Pred vyhodením ich stlačte.

13.7      Nezdržujte sa zbytočne vo vstupnej hale budovy, ktorá slúži iba ako prechodová zóna pred vstupom do centra. Vo vstupnej hale nerobte zbytočný hluk.

14. Zodpovednosť

Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov, a pod. a škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá lezecké centrum žiadnu zodpovednosť (cennosti je možné uložiť si u pracovníkov centra).

Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Venga, s.r.o., ako prevádzkovateľ lezeckého centra Vertigo, nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.

Prajeme Vám bezpečné lezenie

+421-948-223-173
vertigo@lezeckecentrum.sk

Trenčianska 47
821 09 Bratislava

Nájdete nás
na Facebooku